Holistisk tilgang til gas-anvendelse Syd Dansk Universitet

Hos SDU, Life Cycle Engineering, Det Tekniske Fakultet – Institut for Grøn Teknologi, arbejder man med en meget holistisk tilgang til pyrolyse, hvor man gerne ser gasserne anvendt i PtX-sammenhæng med brint, og hvor holdningen er den, at en sådan anvendelse, samlet set, vil skabe større værdi – også for pyrolysegas producenterne. Det vil kræve at gassen hos den enkelte producent ikke anvendes til f.eks. CHP, men at den kan anvendes i PtX sammenhæng.

For selvom rigtig meget transport kan foregå via el, vil der være en række sektorer, der forsat har behov for flydende brændstoffer – og de kan få en tydeligere klimaeffekt med grøn energi fra pyrolyse.

I figuren øverst kan aflæses hvordan el i samspil med gasser vil kunne forsyne forskellige sektorer med flydende brændstof via processer, hvor el benyttes som proces energi til at producere X’et i PtX-tankegangen. I figuren nederst  illustreres det, hvordan pyrolyseanlæg i samspil med biogasanlæg kan øge metan produktionen (CH4) når der tilføres brint (H2). Brint produceres via elektrolyse og er det produkt, der ofte benyttes når, der tales om at ”lagre” el.

I figuren nederst viser eksemplet fra SDU, at 1 ton halm med en energi mængde på 5.000 kWh som input vil kunne generere 6.071 kWh energi i form af metan og efter reduktion af drift energi. Der anvendes 3.383 kWh brint – som  næsten fordobles i kombination med pyrolyse.

– med gødningsbehov
Samtidig giver det også, iflg. SDU, mening at kombinere biogas med pyrolyse, da f.eks. kvælstof fra halm frigives og ophobes i gyllevæsken i biogasprocessen, og vil følge gyllevæsken. Hvor vidt det er en aktuel problemstilling vil afhænge af de enkelte landbrugs behov for næringsstoffer.

– uden gødningsbehov
En anden overvejelse, der taler for IKKE at indsætte biogas som en del af processen er, at der skal bruges energi på at tørre biomassen ned. Så det er en afvejning af, om man ønsker at bevare kvælstof i gyllevæsken fra halm via biogas – eller om man ønsker størst mulig indtægt fra energiproduktion og salg af klima-certifikater ved at køre biomassen direkte i pyrolyse.

De 2 mio. ton halm…
Så – hvis de ca. 2 mio. ton halm der nedpløjes i Danmark på årsbasis, bliver pyrolyse behandlet, vil det lave et netto overskud på 12,1 mio. MWh grøn energi i symbiose med biogas og brint, som anført i modellen, efter fradrag til drift energi.

Hver dansker bruger i gennemsnit 1.600 kWh el pr. år* – så alt andet lige svarer det til 7,5 mio. danskeres elforbrug.

Der skabes en CCS på 1,32 mio. ton CO2 pr. år i form af biokul – det svarer til godt 100.000 danskeres CO2e udledning pr. år – dertil kommer reduktionen i fossilt CO2 udslip**.

*) Kilde – Energistyrelsen
**) Kilde – 13 ton CO2e pr. dansker årligt jf. CONCITO